REGULAMIN

CZYTAJ DALEJ!

REGULAMIN OŚRODKA

1 § Zasady ogólne 1 Wstęp na teren kompleksu Sielska Woda jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz cennika. 2 Uzupełniającym dokumentem niniejszego Regulaminu jest Cennik Usług – określający m.in. opłaty za zakwaterowanie, łowisko oraz wstęp. 3 Goście kompleksu Sielska Woda zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się̨ w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu. 4 Po przybyciu na teren kompleksu Sielska Woda należy zgłosić się do gospodarza lub obsługi w celu uregulowania opłat zgodnie z aktualnym cennikiem. 5 Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu. 6 Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. 7 Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się̨ w nich mienie. 8 Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka. 9 Zabrania się jazdy samochodem, rowerem, motorem, skuterem, quadem oraz innymi pojazdami silnikowymi, poza głównym placem przy ośrodku. 10 Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. 11 Na terenie kompleksu Sielska Woda obowiązuje cisza nocna trwająca od 23.00 do 7.00 za wyjątkiem imprez wcześniej ustalonych z właścicielem ośrodka. 12 Zezwala się na pobyt w ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, kagańca dla swoich pupilów oraz woreczków na odchody i sprzątania za swoimi pupilami. 13 Zabrania się kąpieli zwierząt w łowisku oraz kąpielisku ośrodka. 14 Zabrania się zaśmiecania oraz zabrudzania terenu ośrodka. 15 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez innych gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń. 16 Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę̨ pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną. 17 Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody, nagłą zmianę pogody. 18 W sezonie letnim, mogą zdarzyć się chwilowe zakłócenia w dostawie ciepłej wody w domkach, spowodowane niskim ciśnieniem wody w kranie, wynikającym ze wzmożonego podlewania działek przez okolicznych mieszkańców. 19 Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy. 20 Za zniszczenie mienia grozi obciążenie kosztami naprawy. 21 Na terenie całego ośrodka zabrania się zakłócania spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela ośrodka. 22 Osoby przebywające na terenie ośrodka Sielska Woda wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie oraz wideofilmowanie ich oraz dzieci pozostających pod ich opieką, przez pracownika ośrodka, oraz publikację materiałów w Internecie. 23 Dzieci mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką dorosłych. 24 Dzieci korzystające z placu zabaw oraz innych atrakcji, zobowiązane są przestrzegać jego regulaminu oraz stosować się do poleceń pracownika ośrodka. 25 Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 26 Grillowanie oraz rozpalanie ogniska jest dozwolone w wyznaczonych miejscach. Osoba rozpalająca jest zobowiązana do nadzorowania paleniska a na koniec zagaszenia go. 27 Spożywanie alkoholu przez gości jest dozwolone jedynie w domkach i w ich najbliższym obrębie oraz w punkcie i ogródku gastronomicznym. 28 Brama ośrodka zamykana jest w godzinach od 22.00 do 7.00, a wszelkie planowane w porze zamknięcia wejścia, wyjścia, wyjazdy czy wjazdy należy zgłosić pracownikowi ośrodka do godziny 21.00. 29 Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

2 § Usługi noclegowe 1 Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją. 2 Do korzystania z usług noclegowych upoważnia dokonanie wcześniejszej rezerwacji z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji oraz uregulowanie różnicy pomiędzy zaliczką a ceną całego pobytu. 3 W przypadku rezygnacji z wypoczynku zaliczka nie ulega zwrotowi. 4 Nie wpłacenie zaliczki w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu. 5 Pozostała część należności za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. 6 Goście zobowiązani są̨ dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. 7 Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka. 8 Domki wynajmowane są na doby, która trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 9 W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych. 10 W momencie przekazania przez recepcję klucza do domku stają się̨ Państwo jego gospodarzami. 11 Goście korzystający z usług noclegowych ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów i wyposażenia domku. 12 Zabrania się używania w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. 13 Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekroczyć ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. 14 Goście ośrodka są zobowiązani dbać o czystość i porządek w zajmowanych domkach, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka. 15 W godzinach ciszy nocnej, goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektów noclegowych. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, pracownik ośrodka podejmie interwencję, mającą na celu uciszenie gości. Jeśli pomimo tego, cisza nocna nie będzie nadal przestrzegana, goście zobowiązani będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów. 16 Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany. 17 W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu wynajmujący domek zapłaci karę w wysokości 200 zł na likwidację zapachu tytoniu. 18 Przy każdorazowym opuszczeniu domku Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. 19 W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się do pracownika ośrodka w celu dokonania odbioru domku, zdania kluczy oraz wymeldowania się.

3 § Łowisko 1 Osoba chcąca korzystać z łowiska należy zgłosić się do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska. 2 Korzystanie z łowiska nie wymaga posiadania karty wędkarskiej. 3 W ośrodku istnieje możliwość wypożyczenia wędki zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 4 Osoba chcąca korzystać z łowiska może używać własnych wędek, jednak nie więcej niż w ilości 2 sztuk, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 5 Łowisko czynne jest w godzinach od 7:00 do 20:00. 6 Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 16 lat. 7 Osoby poniżej 16 roku życia, chcące korzystać z łowiska, muszą być pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki. 8 Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie. 9 W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 10 Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 11 Na łowisku obowiązują haczyki bezzadziorowe. 12 Wędkarz zobowiązany jest do humanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami. 14 Nakazuje się posiadanie oraz stosowanie przez wędkarzy maty wędkarskiej oraz odkażacza do ryb. 15 Na łowisku dozwolony jest połów metodą gruntowo-spławikową oraz spinningową. 16 Podczas wędkowania złowione ryby, które wędkarz zamierza zakupić, przetrzymuje wyłącznie w siatkach. 17 Ryby złowione ponad potrzeby indywidualne, wędkarz wypuszcza do wody lub oddaje pracownikowi ośrodka. 18 Zabrania się używania środków pływających napędzanych silnikami spalinowymi, żaglem oraz kajaków do celów wędkarskich. 19 Po zakończeniu połowu wędkarz ma obowiązek uregulowania płatności za złowione ryby. 20 Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy. 21 Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez właściciela bądź pracownika ośrodka. 22 Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać sprzęt wędkarski, złowione ryby oraz przynęty. 23 Dopuszcza się możliwość sprawdzenia przez kontrolującego pojazdu wędkarza. 24 Zabrania się kąpieli w wodach łowiska.

4 § Kąpielisko 1 Każdy korzystający podejmuje kąpiel na terenie ośrodka na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2 Na terenie kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe: flaga biała - kąpiel dozwolona; flaga czerwona - kąpiel zabroniona. 3 Osoby korzystające z kąpieli w sezonie letnim zobowiązane są podporządkować się nakazom ratownika. 4 Dzieci mogą korzystać z kąpieliska jedynie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów. 5 Zabrania się kąpieli oraz przebywania w pobliżu wody osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 6 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie ratownika. 7 Zabrania się wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt. 8 Zabrania się skakania z brzegu, pomostu oraz sprzętu wodnego do wody. 9 Zabrania się używania w czasie kąpieli do mycia ciała mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej. 10 Zabrania się niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na wodzie i przy jej brzegu. 11 Prosimy o nie zakłócanie spokoju i wypoczynku innym osobom. 12 Zabrania się wrzucania i wpychania innych osób do wody. 13 Prosimy o nie zaśmiecanie wody oraz plaży.

KONTAKT

+48 506 054 118

+48 733 377 789

sielska@woda-jesiotr.pl

Dorota Tomków, ul. Sumowa 1, 49-313 Lubsza